กฎและข้อตกลง

ข้อตกลงสำหรับผู้ลงโฆษณา


คำนำ

 • บริการนี้ช่วยให้ลูกค้าที่มีความประสงค์จะเพิ่มอัตราการเข้าชมเนื้อหาออนไลน์ของผู้ลงโฆษณา

 • เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ลงโฆษณาทั้งหมดจะได้รับการปรับแต่งโดยบริษัทเพื่อความเหมาะสมก่อนที่จะเผยแพร่ไว้ในบริการ

 • เรา จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือการขัดข้อง ในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดภายใต้เงื่อนไขต่างๆ  หากว่าความล่าช้าหรือการขัดข้องนั้นๆ เกิดขึ้นมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

 • เรา อาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 • ทั้งนี้การปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ จะแสดงผลบนเว็บไซต์ทุกครั้ง

 

ลงทะเบียน

 • ผู้ลงโฆษณาจะต้องลงทะเบียนเพื่อจะใช้บริการ การลงทะเบียนแต่ละครั้งจะใช้สำหรับผู้ใช้คนเดียวเท่านั้น 

 • คุณตกลงว่าการได้ให้ข้อมูลใดๆ แก่เราในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนและคุณให้การรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดเป็นความจริงและถูกต้องตามที่คุณทราบดีที่สุด 

 • การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง (เช่น ชื่อผู้ใช้ไม่ถูกต้องหรือปลอม) เป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงและจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้

 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นสมบัติส่วนตัวสำหรับคุณและ เราไม่อนุญาตให้คุณบอกชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่นหรือองค์กรใด

 • คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเอง

 • เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการใช้ของผู้ลงโฆษณาในการใช้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้บริการสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง ไม่ว่าการใช้บริการเป็นไปตามข้อตกลงนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 

การเข้าใช้บริการ

 • เราพยายามให้แน่ใจว่าบริการนี้มีให้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

 • การเข้าถึงบริการอาจถูกระงับชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งในกรณีระบบล้มเหลว การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหรือด้วยเหตุผลที่นอกเหนือการควบคุมของเรา

 

ความรับผิดชอบของผู้ใช้

 • การยอมรับข้อตกลงนี้ได้แสดงอย่างชัดเจนว่าคุณยอมรับในข้อห้ามไม่ให้ใช้บริการในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ ที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามข้อตกลงนี้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่มีเหตุผลสมควรตามดุลยพินิจของเรา

 • คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คุกคาม ข่มขู่ หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร อันตราย ปลุกระดมความเกลียดชัง ทำลายความน่าเชื่อถือ ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือการลอกเลียน แอบอ้างบุคคลอื่นใด โดยที่คุณยังไม่ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมด และ/หรือ ได้รับการอนุมัติที่ก่อหรือส่งเสริมการดำเนินการที่เข้าข่ายความผิดทางอาญาหรือความผิดทางแพ่งหรือขัดกับกฎหมาย หรือจะละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามไม่ว่าในประเทศใดๆ หรือที่เป็นอันตรายในทางเทคนิค ไม่จำกัดเพียงไวรัสคอมพิวเตอร์ Logic Bomb, Trojan Horse, เวิร์ม ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่เสียหาย ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายอื่นๆ

 • คุณไม่สามารถใช้บริการในทางใดๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับรหัสผ่าน บัญชี หรือข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้อื่น หรือใช้บริการนี้เพื่อส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจเรียกได้ว่าเป็น ‘spam’ ไปยังผู้ใช้บริการคนอื่นๆ หรือส่งเนื้อหาที่เชื่อมโยงไปยังโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

 • องค์กรต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ: ผู้ให้บริการเนื้อหาลามกอนาจาร หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะกับเยาวชน โฆษณาที่ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มที่ส่งเสริมความเกลียดชังทางเชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อที่คล้ายกัน 

 • องค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายของต้องห้าม เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเนื้อหาใดๆ และทั้งหมดจากองค์กรประเภทที่ได้ระบุข้างต้นเช่นเดียวกับการที่จะยกเลิกการใช้บริการของ องค์กรเหล่านั้นได้ตลอดเวลา

 

เนื้อหาที่ส่งให้บริการ

 • การส่งเนื้อหาให้บริการ ผู้ลงโฆษณารับรองว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดที่อนุญาตให้ทำการแบ่งปันและแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวกระจายผ่านทางบริการนี้

 • การส่งภาพให้บริการ ผู้ลงโฆษณารับรองอย่างชัดเจนว่าพวกเขามีสิทธิ์ในการอัปโหลดภาพและแบ่งปันภาพผ่านทางบริการนี้ ผู้ลงโฆษณายินยอมที่จะรับผิดชอบแต่ผู้เดียวต่อความผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยพวกเขาเอง

 • เราไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันในการใช้หรือจัดการกับเนื้อหาที่ส่งไปยังบริการในทางใดๆ และคงไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขบทความดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาที่ปรากฏผ่านทางบริการนี้ทั้งหมดจะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราและในรูปแบบที่เราเลือก 

 • เราอาจปฏิเสธเนื้อหาที่ส่งไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตามและเราไม่มีภาระผูกพันใดๆ ที่จะแจ้งให้ผู้ลงโฆษณาหรือที่จะอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธเนื้อหาดังกล่าว

 • ไม่มีการรับประกันให้กับผู้ลงโฆษณาว่าเนื้อหาจะได้รับการเสนอตามรูปแบบที่มีการส่งหรือไม่ เราอาจแต่ไม่จำกัดที่จะแก้ไขเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ เราไม่อยู่ภายใต้พันธะที่จะต้องแจ้งให้ผู้ลงโฆษณาทราบถึงการแก้ไขใดๆ ดังกล่าวก่อนที่จะนำเสนอเนื้อหานั้นผ่านทางบริการ หรือที่จะอธิบายเหตุผล ที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขใดๆ ที่ทำ

 

ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณา

 • ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณาที่ได้รับจากบริการเป็นไปเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ แต่เพียงผู้เดียว เราไม่ได้ทบทวนเนื้อหาของเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณาและไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบ ต่อเว็บไซต์เหล่านั้นหรือเนื้อหาหรือการปรากฏ ดังนั้น ​เราจึงไม่ให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์ดังกล่าว ผู้โฆษณายอมรับว่าพวกเขาเป็นโฮสท์จัดการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณาทั้งหมดด้วยความเสี่ยงของตนเอง